Pripomíname všetkým klubom registrovaným v SBwZ, že termín 31. 7. 2023 je  posledným termínom pre registráciu klubov v SBwZ pre sezónu 2023/2024. Pri nezaregistrovaní klubov  a neuhradenia poplatku na účet SBwZ do tohto termínu sa hráči klubu stávajú voľnými hráčmi a kluby nebudú participovať na podujatiach Slovenského bowlingového zväzu v sezóne 2023/2024!!!

Letné prestupové obdobie pre sezónu 2023/2024 končí 31. 7. 2023. V tomto časovom rozmedzí je možné v súlade so smernicami SBwZ č.01 a č.02 zasielať na Matričnú komisiu SBwZ žiadosti o prestup hráčov. Žiadosti o hosťovanie slovenských hráčov a registráciu zahraničných hráčov pre nasledujúcu sezónu je možné podať v termíne od 1.7. do 15.1. nasledujúceho roka. Jednotlivé žiadosti sa posielajú vo forme vyplnených predpisových tlačív. V tom istom období je zároveň potrebné na účet SBwZ uhradiť príslušné poplatky, ktoré sú uvedené v smernici SBwZ č.06 – Sadzobník poplatkov SBwZ. Pokiaľ sa úhrada týka hráča – jednotlivca (prestup, hosťovanie, vystavenie reg. preukazu), ako variabilný symbol sa uvádza jeho registračné číslo a do správy pre prijímateľa (účelu platby) sa uvedie jeho meno, prípadne aj dôvod platby – napr. „prestup J. Kamenský“.

Registrácia klubov je termínovaná obdobím od 15.6. do 31.7. každého roka. Podľa smernice SBwZ č. 01 – Registračný poriadok, článku 2, je pre každú sezónu potrebné obnoviť registráciu klubu v SBwZ. Pre sezónu 2023/2024 je tak potrebné najneskôr do 31. 7. 2023 na sekretariát Slovenského Bowlingového Zväzu, Dunajská 12, 040 11 Košice poštou doručiť vyplnené predpisové tlačivo SBwZ č. 02 – Evidenčná karta klubu a spolu s ním prípadne aj ďalšie materiály podľa hore uvedenej smernice. Zároveň je nutné najneskôr do 31. 7. 2023 (vrátane) uhradiť na účet SBwZ číslo účtu v tvare IBAN: SK02 1100 0000 0026 2354 1523 členský príspevok klubu vo výške 17,- EUR/ sezóna 2023/2024. Ako účel platby uviesť- ČP klubu 2023/2024 a ako variabilný symbol je potrebné uviesť registračné číslo klubu uvedené pod článkom v tabuľke. Ak by klub nemal priradené číslo klubu do kolónky účel platby uviesť aj názov klubu.  Pri nesplnení hore uvedených podmienok a hlavne termínov bude mať klub pre sezónu 2023/2024 pozastavené členstvo, nebude môcť v tejto sezóne participovať na žiadnych zväzových podujatiach, nebude mať právo hlasovať na zasadnutiach SBwZ a jeho členovia sa stanú voľnými hráčmi. Zoznam klubov s ich registračnými číslami (ID) sa nachádza pod článkom:

Zoznam klubov v SBwZ

90002 BK Citybowling Poprad

90003 BK Lineas Prešov

90004 BK Villiams Komárno

90005 Bowlingový Klub NZ

90006 Bowling Klub Relax

90007 Bowlingový klub Bowlshop

90010 Športový bowlingový klub Košice

90011 Bowlingový klub Žilina

90013 Laguna Bowlingový klub

90015 Strike klub Lubomiro Bratislava

90016 ŠK Galaxy Bowling Trnava

90017 ŠK nepočujúcich Sokol Bratislava

90019 Športový klub GBK Košice

90020 Športový klub Mr. Split Bratislava

90021 Bowling club BNC

90022 Bowlingový klub Saturn Malacky

90025 Bowlingový klub juniorov – EKOMA

90026 BK Košice

90027 Bowlingový klub Nitra

90028 Športový klub juniorov Galéria Košice

90029 Športový klub Nepočujúcich Košice

90030 Bowlingový klub Galéria Košice

90032 Prešovský bowlingový klub

90033 BK Prešov

90035 Športový klub Futbalová aréna Korňa

90036 Novomestský športový klub 1922 Bratislava

90037 Bardejovský bowlingový klub

90040 Hokejový klub Kings

90041  BK Košickí rytieri

90042  Športový Klub Nepočujúcich Trenčín

90043 Bowlingový klub Piráti

Adresa k zasielanie dokumentov pre Slovenský bowlingový zväz je:

Slovenský Bowlingový Zväz, Dunajská 12, 040 11 Košice

Spoločné ustanovenia k úhradám poplatkov do SBwZ.

Úhrady štartovného poplatku družstiev a členských príspevkov hráčov uvedených na súpiskách budú kluby vykonávať zásadne len na základe faktúr, ktoré sekretariát SBwZ vystaví ihneď po obdržaní prihlášky a súpisky družstva. Faktúry budú vystavené výlučne na kluby, pri platbe sa ako variabilný symbol uvádza číslo faktúry.

Pozor! Akákoľvek predčasná platba štartovného, resp. člen. príspevkov (ešte pred vystavením faktúry) nebude vzatá do úvahy a bude poukázaná odosielateľovi späť na účet. Rovnako sa nebudú brať do úvahy individuálne úhrady členských príspevkov tých hráčov, ktorí budú uvedení na súpiske akéhokoľvek družstva pre nasledujúcu sezónu.

Hráč – jednotlivec si hradí členský príspevok samostatne len v prípade, že nie je uvedený ani na jednej súpiske družstva v akejkoľvek lige. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo registračného preukazu, v prípade nového člena SBwZ dom poznámky uviesť meno hráča.

Juniori a držitelia preukazu „Zdravotne ťažko postihnutej osoby“ majú zvýhodnený členský poplatok vo výške 1,- € (podľa nového Zákona o športe). Podmienkou pre zvýhodnený poplatok pre ZŤP však je zaslanie fotokópie takéhoto preukazu (u hráčov, ktorí tak ešte doteraz neučinili).

Platby s nesprávnym variabilným symbolom alebo nesprávnou sumou nebudú dohľadávané a budú evidované ako neidentifikovateľné. V takom prípade bude musieť zástupca družstva túto platbu zdokladovať dôveryhodným spôsobom. Stav úhrad a zasielania prihlášok a súpisiek bude priebežne aktualizovaný na našej webovej stránke www.slovakbowling.sk