Letné prestupové obdobie a registrácia klubov SBwZ končí 31.7.2018!!!

Pripomíname klubov a hráčom registrovaným v SBwZ, že letný prestupový termín hráčov končí 31.7.2018. Taktiež termín 31.7. 2018je každoročne posledným termínom pre registráciu klubov v SBwZ pre sezónu 2018/2019. Pri nezaregistrovaní klubov do tohto termínu sa hráči klubu stávajú voľnými hráčmi!!!

  1. Letné prestupové obdobiepre sezónu 2018/2019 sa začalo dňa 15.6.2018 a končí 31.7.2018. V tomto časovom rozmedzí je možné v súlade so smernicami SBwZ č.01 a č.02 zasielaťna Matričnú komisiu SBwZ žiadosti o prestup hráčov. Žiadosti o hosťovanie slovenských hráčov a registráciu zahraničných hráčov pre nasledujúcu sezónu je možné podaťv termíne od 1.7. do 15.1. nasledujúceho roka. Jednotlivé žiadosti sa posielajú vo forme vyplnených predpisových tlačív. V tom istom období je zároveňpotrebné na účet SBwZ uhradiťpríslušné poplatky, ktoré sú uvedené v smernici SBwZ č.06 – Sadzobník poplatkov SBwZ. Pokiaľsa úhrada týka hráča – jednotlivca (prestup, hosťovanie, vystavenie reg. preukazu), ako variabilný symbol sa uvádza jeho registračné číslo a do správy pre prijímateľa (účelu platby) sa uvedie jeho meno, prípadne aj dôvod platby – napr. „prestup J. Kamenský“.

 

tlačivá SBwZ – Dokumenty

 

  1. Registrácia klubovje termínovaná obdobím od 15.6. do 31.7. každého roka. Podľa smernice SBwZ č. 01 – Registračný poriadok, článku 2, je pre každú sezónu potrebné obnoviťregistráciu klubu v SBwZ. Pre sezónu 2018/2019 je tak potrebné najneskôr do 31.7.2018na sekretariát SBwZ poštou doručiťvyplnené predpisové tlačivo SBwZ č. 02 – Evidenčná karta klubu a spolu s ním prípadne aj ďalšie materiály podľa hore uvedenej smernice. Zároveňje nutné najneskôr do 31.7.2018 uhradiťna účet SBwZ číslo účtu v tvare IBAN: SK02 1100 0000 0026 2354 1523členský príspevok klubu vo výške 17,- EUR/ sezóna 2018/2019. Ako účel platby uviesť- ČP klubu 2018/2019 a ako variabilný symbol je potrebné uviesťregistračné číslo klubu. Pri nesplnení hore uvedených podmienok bude maťklub pre sezónu 2018/2019 pozastavenéčlenstvo, nebude môcťv tejto sezóne participovaťna žiadnych zväzových podujatiach a jeho členovia sa stanú voľnými hráčmi.Zoznam klubov s ich registračnými číslami (ID) sa nachádza pod článkom:

 

Zoznam klubov v SBwZ

 

90001

 

BK Dúbravka

90002 BK Citybowling Poprad
90003 BK Lineas Prešov
90004 BK Villiams Komárno
90005 Bowling Club 300
90006 Bowling Klub Relax
90007 Bowlingový klub Bowlshop
90008 Bowlingový klub Hotel Hradná Brána
90009 Bowlingový klub Perfect Zvolen
90010 Bowlingový klub Slovfruit Košice
90011 Bowlingový klub Žilina
90012 Fresh Club Zvolen
90013 Laguna Bowlingový klub
90014 Prievidzský bowlingový klub
90015 Strike klub Lubomiro Bratislava
90016 ŠK Galaxy Bowling Trnava
90017 ŠK nepočujúcich Sokol Bratislava
90018 Športový klub Galaxy bowling B. Bystrica
90019 Športový klub GBK Košice
90020 Športový klub Mr. Split Bratislava
90021 Bowling club BNC
90022 Bowlingový klub Saturn Malacky
90023 Bowling club SIX PACK Stupava
90024 Bowlingový klub Almet Donovaly
90025 Bowlingový klub juniorov – EKOMA
90026 BK Košice
90027 Bowlingový klub Nitra
90028 Športový klub juniorov Galéria Košice
90029 Športový klub Nepočujúcich Košice
90030 Bowlingový klub Galéria Košice
90031 Bowlingový klub Element Žilina
90032 Prešovský bowlingový klub
90033 BK Prešov
90034 Športový klub Manín Bowling
90035 Športový klub Futbalová aréna Korňa
    90036 Novomestský športový klub 1922 Bratislava
90037 Bardejovský bowlingový klub
90038 Športový klub môj bowling
90039 Bowlingové nádeje

 

Spoločné ustanovenia k úhradám poplatkov do SBwZ.

Úhrady štartovného družstiev ačlenských príspevkov hráčov uvedených na súpiskách budú kluby vykonávaťzásadne len na základe faktúr, ktoré sekretariát SBwZ vystaví ihneďpo obdržaní prihlášky a súpisky družstva. Faktúry budú vystavené výlučne na kluby, pri platbe sa ako variabilný symbol uvádza číslo faktúry.

Pozor! Akákoľvek predčasná platba štartovného, resp.člen. príspevkov (ešte pred vystavením faktúry) nebude vzatá do úvahy a bude poukázaná odosielateľovi späťna účet. Rovnako sa nebudú braťdo úvahy individuálne úhrady členských príspevkov tých hráčov, ktorí budú uvedení na súpiske akéhokoľvek družstva pre nasledujúcu sezónu.

Hráč- jednotlivec si hradí členský príspevok samostatne len v prípade, že nie je uvedený ani na jednej súpiske družstva v akejkoľvek lige. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo registračného preukazu, v prípade nového člena SBwZ prvých 6 číslic z rodného čísla.

Juniori a držitelia preukazu „Zdravotne ťažko postihnutej osoby“ sú aj naďalej oslobodení od platenia ČP. Podmienkou však je zaslanie fotokópie takéhoto preukazu (u hráčov, ktorí tak ešte doteraz neučinili).

Platby s nesprávnym variabilným symbolom alebo nesprávnou sumou nebudú dohľadávané a budú evidované ako neidentifikovateľné. V takom prípade bude musieťzástupca družstva túto platbu zdokladovať dôveryhodným spôsobom. Stav úhrad a zasielania prihlášok a súpisiek bude priebežne aktualizovaný na našej webovej stránke www.slovakbowling.sk