Letné prestupové obdobie a registrácia klubov SBwZ končí 31.7.2019!!! 

Pripomíname klubov a hráčom registrovaným v SBwZ, že letný prestupový termín pre hráčov SBwZ končí dňa 31.7.2019. Taktiež termín 31.7. 2019 je každoročne posledným termínom pre registráciu klubov v SBwZ pre nasledujúcu sezónu 2019/2020. Pri nezaregistrovaní klubov do tohto termínu sa hráči klubu stávajú voľnými hráčmi!!!

  • Letné prestupové obdobie pre sezónu 2019/2020 sa začalo dňa 15.6.2019 a končí 31.7.2019. V tomto časovom rozmedzí je možné v súlade so smernicami SBwZ č.01 a č.02 zasielať na Matričnú komisiu SBwZ žiadosti o prestup hráčov. Žiadosti o hosťovanie slovenských hráčov a registráciu zahraničných hráčov pre nasledujúcu sezónu je možné podaťv termíne od 1.7. do 15.1. nasledujúceho roka. Jednotlivé žiadosti sa posielajú vo forme vyplnených predpisových tlačív. V tom istom období je zároveň potrebné na účet SBwZ uhradiť príslušné poplatky, ktoré sú uvedené v smernici SBwZ č.06 – Sadzobník poplatkov SBwZ. Pokiaľ sa úhrada týka hráča – jednotlivca (prestup, hosťovanie, vystavenie reg. preukazu), ako variabilný symbol sa uvádza jeho registračné číslo a do správy pre prijímateľa (účelu platby) sa uvedie jeho meno, prípadne aj dôvod platby – napr. „prestup J. Kamenský“.

 

tlačivá SBwZ – Dokumenty

 

  • Registrácia klubov je termínovaná obdobím od 15.6. do 31.7. každého roka. Podľa smernice SBwZ č. 01 – Registračný poriadok, článku 2, je pre každú sezónu potrebné obnoviť registráciu klubu v SBwZ. Pre sezónu 2019/2020 je tak potrebné najneskôr do 31.7.2019 na sekretariát Slovenského Bowlingového Zväzu, Dunajská 12, 040 11 Košicepoštou doručiť vyplnené predpisové tlačivo SBwZ č. 02 – Evidenčná karta klubu a spolu s ním prípadne aj ďalšie materiály podľa hore uvedenej smernice. Zároveň je nutné najneskôr do 31.7.2019 uhradiť na účet SBwZ číslo účtu v tvare IBAN: SK02 1100 0000 0026 2354 1523 členský príspevok klubu vo výške 17,- EUR/ sezóna 2019/2020. Ako účel platby uviesť- ČP klubu 2019/2020 a ako variabilný symbol je potrebné uviesť registračné číslo klubu. Pri nesplnení hore uvedených podmienok hlavne termínov bude mať klub pre sezónu 2019/2020 pozastavené členstvo, nebude môcť v tejto sezóne participovať na žiadnych zväzových podujatiach, nebude mať právo hlasovať na zasadnutiach SBwZ a jeho členovia sa stanú voľnými hráčmi. Zoznam klubov s ich registračnými číslami (ID) sa nachádza pod článkom:

 

Zoznam klubov v SBwZ 

90001 BK Dúbravka
90002 BK Citybowling Poprad
90003 BK Lineas Prešov
90004 BK Villiams Komárno
90005 Bowling Club 300
90006 Bowling Klub Relax
90007 Bowlingový klub Bowlshop
90008 Bowlingový klub Hotel Hradná Brána
90009 Bowlingový klub Perfect Zvolen
90010 Bowlingový klub Slovfruit Košice
90011 Bowlingový klub Žilina
90012 Fresh Club Zvolen
90013 Laguna Bowlingový klub
90014 Prievidzský bowlingový klub
90015 Strike klub Lubomiro Bratislava
90016 ŠK Galaxy Bowling Trnava
90017 ŠK nepočujúcich Sokol Bratislava
90018 Športový klub Galaxy bowling B. Bystrica
90019 Športový klub GBK Košice
90020 Športový klub Mr. Split Bratislava
90021 Bowling club BNC
90022 Bowlingový klub Saturn Malacky
90023 Bowling club SIX PACK Stupava
90024 Bowlingový klub Almet Donovaly
90025 Bowlingový klub juniorov – EKOMA
90026 BK Košice
90027 Bowlingový klub Nitra
90028 Športový klub juniorov Galéria Košice
90029 Športový klub Nepočujúcich Košice
90030 Bowlingový klub Galéria Košice
90031 Bowlingový klub Element Žilina
90032 Prešovský bowlingový klub
90033 BK Prešov
90034 Športový klub Manín Bowling
90035 Športový klub Futbalová aréna Korňa
90036 Novomestský športový klub 1922 Bratislava
90037 Bardejovský bowlingový klub
90038 Športový klub môj bowling
90039 Bowlingové nádeje
90040 Hokejový klub Kings
90041 BK Košickí rytieri

Adresa k zasielanie dokumentov pre Slovenský bowlingový zväz je:

 

Slovenský Bowlingový Zväz, Dunajská 12, 040 11 Košice

 

Spoločné ustanovenia k úhradám poplatkov do SBwZ.

Úhrady štartovného družstiev a členských príspevkov hráčov uvedených na súpiskách budú kluby vykonávať zásadne len na základe faktúr, ktoré sekretariát SBwZ vystaví ihneď po obdržaní prihlášky a súpisky družstva. Faktúry budú vystavené výlučne na kluby, pri platbe sa ako variabilný symbol uvádza číslo faktúry.

Pozor! Akákoľvek predčasná platba štartovného, resp. člen. príspevkov (ešte pred vystavením faktúry) nebude vzatá do úvahy a bude poukázaná odosielateľovi späť na účet. Rovnako sa nebudú brať do úvahy individuálne úhrady členských príspevkov tých hráčov, ktorí budú uvedení na súpiske akéhokoľvek družstva pre nasledujúcu sezónu.

Hráč – jednotlivec si hradí členský príspevok samostatne len v prípade, že nie je uvedený ani na jednej súpiske družstva v akejkoľvek lige. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo registračného preukazu, v prípade nového člena SBwZ dom poznámky uviesť meno hráča.

Juniori a držitelia preukazu „Zdravotne ťažko postihnutej osoby“ majú zvýhodnený členský poplatok vo výške 1,- € (podľa nového Zákona o športe). Podmienkou pre zvýhodnený poplatok pre ZŤP však je zaslanie fotokópie takéhoto preukazu (u hráčov, ktorí tak ešte doteraz neučinili).

Platby s nesprávnym variabilným symbolom alebo nesprávnou sumou nebudú dohľadávané a budú evidované ako neidentifikovateľné. V takom prípade bude musieť zástupca družstva túto platbu zdokladovať dôveryhodným spôsobom. Stav úhrad a zasielania prihlášok a súpisiek bude priebežne aktualizovaný na našej webovej stránke www.slovakbowling.sk