Povinná registrácia klubov v SBwZ pre sezónu 2022/2023 končí 31. 7. 2022!!!

Registrácia klubov združených v Slovenskom bowlingovom zväze pre sezónu 2022/2023 končí  31. 7. 2022! 

Pripomíname všetkým klubom registrovaným v SBwZ, že termín 31. 7. 2022 je  posledným termínom pre registráciu klubov v SBwZ pre nasledujúcu sezónu 2022/2023. Pri nezaregistrovaní klubov  a neuhradenia poplatku na účet SBwZ do tohto termínu sa hráči klubu stávajú voľnými hráčmi a kluby nebudú participovať v SBwZ v sezóne 2022/2023!!! Pripomíname klubov a hráčom registrovaným v SBwZ, že predĺžený prestupový termín (z dôvodu pandémie na začiatku roka) pre hráčov SBwZ končí dňa 31. 8. 2022.

 • Letné prestupové obdobie pre sezónu 2022/2023 končí 31. 8. 2022. V tomto časovom rozmedzí je možné v súlade so smernicami SBwZ č.01 a č.02 zasielať na Matričnú komisiu SBwZ žiadosti o prestup hráčov. Žiadosti o hosťovanie slovenských hráčov a registráciu zahraničných hráčov pre nasledujúcu sezónu je možné podať v termíne od 1.7. do 15.1. nasledujúceho roka. Jednotlivé žiadosti sa posielajú vo forme vyplnených predpisových tlačív. V tom istom období je zároveň potrebné na účet SBwZ uhradiť príslušné poplatky, ktoré sú uvedené v smernici SBwZ č.06 – Sadzobník poplatkov SBwZ. Pokiaľ sa úhrada týka hráča – jednotlivca (prestup, hosťovanie, vystavenie reg. preukazu), ako variabilný symbol sa uvádza jeho registračné číslo a do správy pre prijímateľa (účelu platby) sa uvedie jeho meno, prípadne aj dôvod platby – napr. „prestup J. Kamenský“.

 

 • Registrácia klubov je termínovaná obdobím od 15.6. do 31.7. každého roka. Podľa smernice SBwZ č. 01 – Registračný poriadok, článku 2, je pre každú sezónu potrebné obnoviť registráciu klubu v SBwZ. Pre sezónu 2022/2023 je tak potrebné najneskôr do 31. 7. 2022 na sekretariát Slovenského Bowlingového Zväzu, Dunajská 12, 040 11 Košice poštou doručiť vyplnené predpisové tlačivo SBwZ č. 02 – Evidenčná karta klubu a spolu s ním prípadne aj ďalšie materiály podľa hore uvedenej smernice. Zároveň je nutné najneskôr do 31. 7. 2022 (vrátane) uhradiť na účet SBwZ číslo účtu v tvare IBAN: SK02 1100 0000 0026 2354 1523 členský príspevok klubu vo výške 17,- EUR/ sezóna 2022/2023. Ako účel platby uviesť- ČP klubu 2022/2023 a ako variabilný symbol je potrebné uviesť registračné číslo klubu. Pri nesplnení hore uvedených podmienok hlavne termínov bude mať klub pre sezónu 2022/2023 pozastavené členstvo, nebude môcť v tejto sezóne participovať na žiadnych zväzových podujatiach, nebude mať právo hlasovať na zasadnutiach SBwZ a jeho členovia sa stanú voľnými hráčmi. Zoznam klubov s ich registračnými číslami (ID) sa nachádza pod článkom:

 

Zoznam klubov v SBwZ 

90002 BK Citybowling Poprad
90003 BK Lineas Prešov
90004 BK Villiams Komárno
90005 Bowlingový Klub NZ
90006 Bowling Klub Relax
90007 Bowlingový klub Bowlshop
90010 Športový bowlingový klub Košice
90011 Bowlingový klub Žilina
90013 Laguna Bowlingový klub
90015 Strike klub Lubomiro Bratislava
90016 ŠK Galaxy Bowling Trnava
90017 ŠK nepočujúcich Sokol Bratislava
90019 Športový klub GBK Košice
90020 Športový klub Mr. Split Bratislava
90021 Bowling club BNC
90022 Bowlingový klub Saturn Malacky
90025 Bowlingový klub juniorov – EKOMA
90026 BK Košice
90027 Bowlingový klub Nitra
90028 Športový klub juniorov Galéria Košice
90029 Športový klub Nepočujúcich Košice
90030 Bowlingový klub Galéria Košice
90032 Prešovský bowlingový klub
90033 BK Prešov
90035 Športový klub Futbalová aréna Korňa
90036 Novomestský športový klub 1922 Bratislava
90037 Bardejovský bowlingový klub
90040 Hokejový klub Kings
90041 BK Košickí rytieri

90042                                   Športový Klub Nepočujúcich Trenčín

 

Adresa k zasielanie dokumentov pre Slovenský bowlingový zväz je:

Slovenský Bowlingový Zväz, Dunajská 12, 040 11 Košice 

 

Spoločné ustanovenia k úhradám poplatkov do SBwZ.

Úhrady štartovného poplatku družstiev a členských príspevkov hráčov uvedených na súpiskách budú kluby vykonávať zásadne len na základe faktúr, ktoré sekretariát SBwZ vystaví ihneď po obdržaní prihlášky a súpisky družstva. Faktúry budú vystavené výlučne na kluby, pri platbe sa ako variabilný symbol uvádza číslo faktúry.

Pozor! Akákoľvek predčasná platba štartovného, resp. člen. príspevkov (ešte pred vystavením faktúry) nebude vzatá do úvahy a bude poukázaná odosielateľovi späť na účet. Rovnako sa nebudú brať do úvahy individuálne úhrady členských príspevkov tých hráčov, ktorí budú uvedení na súpiske akéhokoľvek družstva pre nasledujúcu sezónu.

Hráč – jednotlivec si hradí členský príspevok samostatne len v prípade, že nie je uvedený ani na jednej súpiske družstva v akejkoľvek lige. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo registračného preukazu, v prípade nového člena SBwZ dom poznámky uviesť meno hráča.

Juniori a držitelia preukazu „Zdravotne ťažko postihnutej osoby“ majú zvýhodnený členský poplatok vo výške 1,- € (podľa nového Zákona o športe). Podmienkou pre zvýhodnený poplatok pre ZŤP však je zaslanie fotokópie takéhoto preukazu (u hráčov, ktorí tak ešte doteraz neučinili).

Platby s nesprávnym variabilným symbolom alebo nesprávnou sumou nebudú dohľadávané a budú evidované ako neidentifikovateľné. V takom prípade bude musieť zástupca družstva túto platbu zdokladovať dôveryhodným spôsobom. Stav úhrad a zasielania prihlášok a súpisiek bude priebežne aktualizovaný na našej webovej stránke www.slovakbowling.sk

Zmena termínu 1. kola – 1. BwL 2019/2020

Na základe podnetu, ktorý bol doručený na SBwZ 18. 09. 2019 ohľadom zmeny termínu konania 1. ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2019/2020 z dôvodu účasti viacerých seniorských hráčov na podujatí Old School v Pardubiciach rozhodla ŠTK SBwZ o zmene termínu konania 1. ligy trojčlenných družstiev východ aj západ na nový termín 13. 10. 2019 so začiatkom o 10.00 hod. 1. liga trojčlenných družstiev SBwZ skupina východ odohrá 1. kolo 13. 10. 2019 v bowlingovom centre Bowling Pri Trati v Prešove. 1. liga trojčlenných družstiev SBwZ skupina západ odohrá 1. kolo 13. 10. 2019 v bowlingovom centre BNC Bratislava. Za pochopenie Ďakujeme.

Začiatok líg trojčlenných družstiev 2019/2020

Bowlingovú sezónu 2019/2020 SBwZ odštartujeme Majstrovstvami SR vo dvojiciach v bowlingovov centre PBC Bratislava v dňoch 27.- 29. 9. 2019. Bowlingovú ligu trojčlenných družstiev SBwZ 2019/2020 odštartujú prvé kolá Extraligy trojčlenných družstiev východ a západ dňa 13. 10. 2019. Prvé kolo Extraligy trojčlenných družstiev SBwZ v ročníku 2019/2020 v regióne západ sa uskutoční 13. 10. 2019 od 10.00 hod v bowlingovom centre PBC Bratislava.

Prvé kolo Extraligy trojčlenných družstiev región východ sa uskutoční taktiež dňa 13. 10. 2019 od 10.00 hod v bowlingovom centre Citybowling v Poprade. Tohtoročná Extraliga trojčlenných družstiev 2019/2020 sa odohrá opäť systémom základných skupín, kde družstvá odohrajú v regióne východ a západ 6 hracích dní. Po odohratí 6. hracích dní v základných skupinách spoznáme víťazov jednotlivých základných skupín a taktiež 4 finalistov z jednotlivých skupín, ktorý sa predstavia v záverečných dvoch kolách hrajúcich od nuly o Majstrovský titul v Extralige trojčlenných družstiev 2019/2020.
Družstvá umiestnené po 6. kole na 5. – 8. mieste v jednotlivom regióne odohrajú dve kolá o zotrvanie v Extralige trojčlenných družstiev pre sezónu 2020/2021 taktiež od nuly avšak zmenou je, že iba v rámci regiónu buď západ, alebo východ.
Novinkou sezóny 2019/2020 je aj vyhodnotenie a finančné odmeny pre víťazné družstvá základných skupín umiestnené na 1. – 3. mieste po skončení základnej časti t.j. po 6. kole v rámci jednotlivých regiónov západ a východ. Veríme, že aj spomenuté novinky prispejú k zaujímavým a napínavým súbojom ako tomu bolo minulý ročník v Extralige trojčlenných družstiev SBwZ. Mazacie modely na 1. – 6. kolo základnej časti ako aj rozpis zápasov bude uverejnený na stránke www.slovakbowling.sk.

1.Bowlingová liga trojčlenných družstiev SBwZ 2019/2020 je tak ako aj po minulé roky rozdelená ako Extraliga do dvoch regiónov východ a západ. Úvodné kolá 1. Ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2019/2020 sa uskutočnia dňa 20. 10. 2019 od 10.00 hod.
Prvé kolo v regióne východ 1. ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2019/2020 je na programe 20. 10. 2019 v bowlingovom centre Bowling pri trati v Prešove. V regióne západ sa úvodné kolo uskutoční taktiež 20. 10. 2019 v bowlingovom centre BNC Bratislava.
V oboch regiónoch 1. ligy trojčlenných družstiev SBwZ 2019/2020 sa bude hrať o priamy postup víťaza l. ligy do Extraligy trojčlenných družstiev pre sezónu 2020/2021 a samozrejme sa bude hrať aj o vypadnutie do 2. ligy a účasť v baráži o zotrvanie v súťaži. Všetky informácie ohľadom mazaní, rozpisu jednotlivých zápasov a taktiež podrobné propozície súťaže nájdete na webe www.slovakbowling.sk

Vladimír Merkovský prezident SBwZ

Prihlasovanie do SBwL 2019/2020

Siedma sezóna Seniorskej bowlingovej ligy trojčlenných družstiev (SBwL) je predo dvermi. Úvodné kolo SBwL 2019/2020 sa uskutoční v sobotu 5. októbra, bližšie informácie o terminovníku seniorských podujatí v nadchádzajúcej sezóne budú zverejnené v dodatku k propozíciám. V sezóne 2019/2020 by sme mali kopírovať hrací model z minulého ročníka. Súťaž bude opäť rozdelená na základnú, tri kolá a nadstavbovú časť – finále. Družstvá sa budú môcť v prvej časti zapojiť do jednej zo základných skupín Západ alebo Východ.  Ďalšie doplňujúce informácie o súťaži budú uvedené v Dodatku k propozíciám, ktorý zverejníme hneď po ukončení registrácie družstiev.

V prílohe prikladáme návrh základných propozícií súťaže a takisto prihlášku do SBwL 2019/2020, ktorej súčasťou sú aj vaše prípadné pripomienky. Termín na jej odoslanie je DO 15. SEPTEMBRA 2019 na mail BKrajcovic@gmail.com. Prípadné akékoľvek ďalšie informácie ohľadom súťaže môžete zisťovať tiež telefonicky 0905 384 940. (BK)

 

Baráž o účasť v 1. BwL v ročníku 2018/2019

Bowlingová sezóna 2017/2018 sa blíži k svojmu záveru a včera sa v 2.lige trojčlenných družstiev SBwZ v Košiciach rozhodlo o víťazoch 2.ligy a zároveň postupujúcich do baráže o 1. ligu trojčlenných družstiev SBwZ pre sezónu 2018/2019. Baráž o 1.ligu družstiev sa odohrá v nedeľu 24. júna 2018 a to v dvoch skupinách. Skupina východ sa predstaví v bowlingovom centre Bowling pri trati v Prešove a skupina západ v bowlingovom centre BNC v Bratislave.

V Prešove je baráž rozdelená do dvoch rúnd, kde prvá určená pre domáce družstvá začína o 9:00 hod a druhá je na programe o 12:00 hod. Prihlásenie cez linku tu

V Bratislave je na programe iba jedna runda so začiatkom o 10:00 hod. Prihlásenie cez linku tu

Včera bolo vylosované aj mazanie pre baráž trojčlenných družstiev o 1.ligu a vylosované mazanie je MAIN STREET s dĺžkou 41 stôp a 19,3 ml oleja.

Baráž o 1.ligu sa odohrá systémom Amerika a každé trojčlenné družstvo odohrá 5 hier a súčet týchto hier (15 hier družstva) po zoradení rozhodne o konečnom poradí a účasti v 1.lige trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2018/2019.

V baráži o 1.ligu trojčlenných družstiev sa hrá v oboch skupinách o 4 postupové miesta, takže družstvá umiestnené na 1.-4. mieste po konečnom zoradení tabuľky v baráži majú právo účasti v 1.lige trojčlenných družstiev SBwZ v sezóne 2018/2019.

Týmto žiadame družstvá, ktoré si vybojovali svoju účasť v baráži o 1. Ligu, aby prihlásili svoje družstvo na rezervačnom systéme SBwZ najneskôr do štvrtka 21. júna 2018 a do kolónky priezvisko uviedli názov družstva pod akým účinkovali v svojej lige v sezóne 2017/2018.

Právo účasti v baráži majú tieto družstvá:

Skupina východ:

 1. DRAGONS – 2.BwL Košice B
 2. BK KOŠICE – 2.BwL Košice A
 3. ČULÍBRK – 2.BwL Žilina
 4. ELEKTRO A SPOL. ŽILINA – 2.BwL Žilina
 5. PIL-STAV – 2.BwL Prešov
 6. DARK HORSE – 2.BwL Prešov
 7. H-D-2-D – 2.BwL Prešov
 8. ROVEX 23 KOŠICE  – 1.BwL východ
 9. WARRIORS – 1.BwL východ

Skupina západ:

 1. ALPHA TRION – 2.BwL Bratislava A
 2. DIGI SLOVAKIA – 2.BwL Bratislava A
 3. TWISTER TEAM BEŠEŇOV – 2.BwL Nové Zámky
 4. TARGET TEAM NZ  – 2.BwL Nové Zámky
 5. SATURN MALACKY JUH – 2.BwL Malacky
 6. ELITA – 2.BwL Malacky
 7. SESK TEAM NOVÉ ZÁMKY – 1.BwL západ
 8. STRELCI – 1.BwL západ
 9. BC BNC FANATICS – 2.BwL Bratislava B
 10. NMŠK 1922 – 2.BwL Bratislava B
 11. STAVEBNÁ KERAMIKA – 2.BwL Trnava
 12. NC-PRO-PAGE – 2.BwL Trnava

Začiatok BwL 2017/2018 už tento víkend

 

VZHĽADOM NA DOSTUPNOSŤ HERNÍ BOL KALENDÁR AKTUALIZOVANÝ, JEHO AKTUÁLNU VERZIU SI NÁJDETE V MENU ŠTK -> KALENDÁR

 

Letná bowlingová prestávka je za nami a čaká nás nový súťažný ročník 2017/2018. Po reorganizácií súťaží trojčlenných družstiev na družstvá čakajú nové výzvy a určite zaujímavé a napínavé súboje v jednotlivých ligách SBwZ. Hlavnou novinkou v súťaží trojčlenných družstiev po reorganizácii súťaží je rozdelenie Extraligy družstiev na dve časti východ a západ, kde tímy odohrajú 6 hracích kôl v základných skupinách po ktorých budú nasledovať súboje v dvoch skupinách o titul a o zotrvanie v súťaži.

V prvých ligách došlo k obmene družstiev hlavne v skupine západ, kde je väčšina nových tímov ktoré budú oživením tejto súťaže. Tak ako aj po minulé roky aj tento rok mali tímy možnosť výberu domácej herne v každej úrovni súťaže a z výberu tímov boli následne losované herne pre odohratie záverečných dvoch finálových kôl v Extralige trojčlenných družstiev SBwZ a záverečné kolo l. ligy východ a západ.

Tak ako aj po minulé roky aj v sezóne 2017/2018 sa do súťaže trojčlenných družstiev SBwZ zapájajú aj druhé ligy v jednotlivých mestách SR. Vo veľa prípadoch je v ll. ligách  prihlásený nepárny počet družstiev a tak ŠTK mala v niektorých prípad nie ľahkú úlohu rozhodnúť o systéme hry jednotlivých líg. Taktiež v súťažnom ročníku 2017/2018 prichádza SBwZ s novinkou a to organizovanie bowlingovej ligy nepočujúcich, ktorá bude od tejto sezóny pod hlavičkou SBwZ. Liga nepočujúcich je rozdelená na dve skupiny východ a západ a taktiež je rozdelená na základnú skupinu a v závere na finálové skupiny. Pripravujeme aj juniorskú ligu SBwZ, ktorá by mala odštartovať v novembri 2017.

Výber mazacích modelov pre všetky kolá v základných skupinách jednotlivých líg SBwZ budú zverejnené na stránke www.slovakbowling.sk  v sekcii mazania. Okrem súťaží trojčlenných družstiev SBwZ budú v sezóne 2017/2018 prebiehať aj majstrovstvá SR v jednotlivých kategóriách jednotlivcov, dvojíc či Slovenský Pohár družstiev SBwZ. Počas celého roka budú plánované aj tréningové kempy pre hráčov pod vedením reprezentačného trénera Costasa Mitsingasa, na ktoré sú všetci hráči SBwZ pozvaní a vítaní.

Propozície a rozpis jednotlivých súťaží na linkách

Mazacie modely tu

Ligové výsledky tu

Aktuálny kalendár tu